Nowy Jork

Londyn

Tokio
 
 
 

AGENT FIRMY INWESTYCYJNEJ

 

Inwest Partner Finanse Sp. z o.o. działa jako agent firmy inwestycyjnej (w rozumieniu nadanym temu pojęciu przez ustawę z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi) Niezależny Dom Maklerski S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 62, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000482561; NIP 1132870187, www.ndm.com.pl (więcej: patrz Agent Firmy Inwestycyjnej).

 

Inwest Partner Finanse Sp. z o.o. została wpisana do rejestru agentów firm inwestycyjnych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego z dniem 10 kwietnia 2017r. (rejestr KNF) i jest uprawniona do wykonywania w imieniu i na rachunek Niezależnego Domu Maklerskiego S.A. następujących czynności:

  1. Udzielanie informacji o produktach i usługach Domu Maklerskiego,
  2. Pośredniczenie w zawieraniu umów o świadczenie usług maklerskich, po uzyskaniu uprzedniej akceptacji Domu Maklerskiego na zawarcie danej umowy o świadczenie usługi maklerskiej,
  3. Przyjmowanie i przekazywanie do Domu Maklerskiego zleceń nabycia  lub zbycia instrumentów finansowych,
  4. Przyjmowanie i przekazywanie do Domu Maklerskiego zapisów na instrumenty finansowe nowych emisji, na które zapisy są przyjmowane przez Dom Maklerski,
  5. Przyjmowanie oświadczeń woli i wiedzy dla Domu Maklerskiego i przekazywanie ich do Domu Maklerskiego,
  6. Przyjmowanie oświadczeń dotyczących udzielenia, zmiany, odwołania pełnomocnictw związanych z usługami maklerskimi świadczonymi przez Dom Maklerski,  i przekazywanie ich do Domu Maklerskiego,
  7. Polecanie klientom lub potencjalnym klientom Agenta Firmy Inwestycyjnej Domu Maklerskiego jako podmioty świadczącego usługi maklerskie,
  8. Wysyłanie klientom Agenta Firmy Inwestycyjnej, informacji handlowych drogą mailową o produktach i usługach Domu Maklerskiego, na adresy mailowe klientów, udostępnione Agentowi Firmy Inwestycyjnej w celu otrzymania informacji handlowej, po uprzednim ustaleniu i zaaprobowaniu przez Dom Maklerski treści informacji handlowej,
  9. Przekazywanie klientom dokumentu rekomendacji inwestycyjnej (rekomendację przygotowywać będą wyłącznie upoważnienie do wydawania rekomendacji pracownicy NDM posiadający niezbędne uprawnienia, tj. doradcy inwestycyjnego lub maklera papierów wartościowych z uprawnieniami do wykonywania czynności doradztwa inwestycyjnego),
  10. Wskazywanie Klientowi miejsca, w którym będą publikowane analizy inwestycyjne, analizy finansowe oraz inne rekomendacje o charakterze ogólnym dotyczące transakcji w zakresie instrumentów finansowych.

Powyższe działanie ma na celu udoskonalić jakość obsługi Klientów oraz zapewnić dostęp do szerokiej palety rozwiązań.

W związku z wykonywaniem czynności, o których mowa powyżej, Inwest Partner Finanse Sp. z o.o. nie przyjmuje jakichkolwiek wpłat od inwestorów lub klientów (także potencjalnych), na rzecz których Niezależny Dom Maklerski S.A. świadczy usługi, jak również dokonywanych przez Niezależny Dom Maklerski S.A. na rzecz tych osób.

Rozpoczęcie współpracy jest  efektem długotrwałego procesu dostosowywania wewnętrznych procesów i regulaminów obydwu Firm, czego efektem będzie ścisła współpraca i wspólne działanie na wielu płaszczyznach. Zgodnie z punktem 4 powyżej, Inwest Partner Finanse Sp. z o.o. jest uprawniona do wykonywania w imieniu i na rachunek Niezależnego Domu Maklerskiego przyjmowania i przekazywania zapisów na instrumenty finansowe nowych emisji, na które zapisy są przyjmowane przez Dom Maklerski, w tym emisji Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych takich instytucji finansowych jak: Trigon TFI, AgioFunds TFI, Opoka TFI, Eques Investment TFI, Altus TFI, PZU TFI, Quercus TFI, Ipopema TFI, Skarbiec TFI, Allianz TFI, Legg Mason TFI, MCI TFI, Money Makers TFI. Opera TFI, OPTI TFI, Saturn TFI, Union Investment TFI.

Dodatkowo, Klienci Inwest Partner Finanse Sp. z o.o. otrzymają między innym ofertę prestiżowej usługi jaką jest Doradztwo Inwestycyjne oraz usługo Zarządzanie Aktywami. Jest to forma obsługi klienta o szerokim zakresie, który umożliwia zarządzanie całym portfelem inwestycyjnym, złożonym z wielu instrumentów finansowych z poziomu jednej instytucji, niezależnie od tego kto jest ich dystrybutorem. Zarządzanie Aktywami obejmuje nie tylko Fundusze Inwestycyjne, ale również Obligacje, Akcje, Instrumenty Pochodne oraz Instrumenty Rynku Pieniężnego. Inwestycje traktowane są kompleksowo, zarówno w kontekście obliczania stopy zwrotu, jak i oceny potencjalnego ryzyka, a dzięki bieżącemu monitorowaniu rynku i szybkiej reakcji na zmiany inwestowanie staje się bardziej efektywne. Ponadto Klient kierowany jest indywidualną strategią inwestycyjną zoptymalizowaną do jago potrzeb, czasu oraz zasobów finansowych. Strategia ta, ustalana według oczekiwań Klienta, jest zgodna z jego profilem inwestycyjnym i może łatwo ulec zmodyfikowaniu.

Podstawowy założeniem współpracy między Niezależnym Domem Maklerskim S.A. a Inwest Partner Finanse Sp. z o.o. jest umożliwienie oferowania szerokiej gamy produktów. Czas zaoszczędzony przez Doradcę w długim okresie przyczynia się do efektywniejszej komunikacji z Klientem, a alternatywne formy inwestycji umożliwią szarszą dywersyfikację portfeli Klientów co oczywiście przekłada się na generowane wyniki.

Inwest Partner Finanse Sp. z o.o. jako agent firmy inwestycyjnej świadczy usługi w swojej siedzibie, tj. w biurze pod adresem Stary Port 13/18  w Bydgoszczy.

Więcej informacji o Instytucji Finansowej i jej ofercie na stronie: www.ndm.com.pl 

 

Dane Agenta Firmy Inwestycyjnej:

Inwest Partner Finanse Sp. z o.o.

ul. Stary Port 13/18

85-068 Bydgoszcz

Inwest Partner Finanse Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Stary Port 13/18, 85-068 Bydgoszcz,
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy pod numerem KRS: 0000638360,
Kapitał zakładowy spółki: 10.000 zł; NIP: 967 137 85 46

 

 

   

 

Nikt nie odkryje, jak najlepiej robić daną rzecz, jeśli nie kocha jej robienia. 

Przysłowie japońskie

 

 
 
 
Copyright © 2011 inwest-partner.eu