Nowy Jork

Londyn

Tokio
 
 
 

O FIRMIE 

 

 

Z dniem 01.09.2019r. firma Inwest Partner Dariusz Ko?akowski zaprzestaje prowadzenia dzia?alno?ci po?rednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych i specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych oraz tytu?ów uczestnictwa funduszy zagranicznych.

 

 

 
 
 
Copyright © 2011 inwest-partner.eu